Når fristen på at navngive børn overskrides

Forældre blev hver især idømt bøder og tvangsbøder på 2.000 kr. for at undlade at oplyse barns navn til ministerialbogen (personregistret).

T1 og T2 havde overtrådt navnelovens § 12, stk. 2, ved at have undladt senest 6 måneder efter barns fødsel at anmelde barnets navn til det sogn, hvor barnet havde bopæl, og de blev hver især idømt bøder, og tvangsbøder på 2.000 kr.

T1 og T2 var i 2013 idømt bøder på 500 kr. for lignende kriminalitet. Landsretten tiltrådte af de grunde, der var anført i dommen, at T1 og T2 var skyldige efter anklageskriftet. Landsretten bemærkede, at det – uanset overvejelser om hensynet til religionsfriheden – blev anset for mest hensigtsmæssigt at fastholde registrering af navngivning, og navneændring hos den myndighed, der også registrerer fødsler, og dødsfald.

Landsretten fandt såvel bødestraffen som fastsættelsen af tvangsbøder passende.

De forklaringer, som T1 og T2 fremkom med var , at deres datter i dag er 3 år, og hun er deres andet barn. De har ikke villet anmelde barnets navn til sognet, fordi de ikke ønsker at navngive deres barn gennem kirken eller anden religiøs institution. Både T 1 og T2 har meldt sig ud af Folkekirken.

Forespurgt bekræftede tiltalte, at datteren endnu ikke er navngivet. Hun går i børnehave, og lyder sit navn. Hun har et pas, og ID-papirer. Hun mangler kun at blive registreret i CPR-registret.

T1 og T2 har både principielle, og konkrete grunde til ikke at ville anmelde barnets navn til sognet.

Tiltalte T1 kommer selv fra en indremissionsk familie, og det har haft stor betydning for ham personligt at tage afstand fra det indremissionske samfund, og melde sig ud af Folkekirken. Han tager derfor stor afstand fra den sociale kontrol, der for ham er forbundet med at være en del af et trossamfund. Tiltaltes bedstemor har reageret voldsomt på, at parrets børn ikke skulle døbes, og har givet udtryk for, at børnene vil havne i Helvede. T1 er bekendt med, at præster i København bruger dåbs- og navnelister til at missionere ud fra. Præsterne vælger, ud fra listerne, familier med børn med danskklingende navne, og opsøger forældrene for at få dem til at døbe deres børn. T1 ønsker ikke, at datteren skal have noget med Folkekirken at gøre før hun bliver voksen, og selv kan tage stilling til det. T1 forklarede videre, at deres ældste datter i dag er 8 år gammel. Parret var igennem en tilsvarende sag omkring navngivningen af hende, og de navngav hende efter de blev dømt hertil i byretten i 2008.

T2 skulle rejse til USA for at arbejde der, så derfor valgte de at følge dommen, og ikke tage en mere principiel kamp op mod den.

I dag er deres personlige forhold anderledes, hvorfor de ønsker en principiel afgørelse af spørgsmålet. De blev dengang idømt en bøde på 500 kr. Konklusionen på sagen må være, at det kan blive dyrt, at overskride de 6 måneders frist for navngivning af børn.

Datatilsynet slår til

Databeskyttelsesforordningen, med den lidet mundrette titel ”Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF”, har siden sin ikrafttræden den 25. maj 2016 kun ført til få afgørelser i Danmark, hvor det er Datatilsynet, der står for at sikre håndhævelsen af forordningen.

Som følge af dette har vi i Danmark en yderst beskeden praksis på området, hvilket er beklageligt særligt da forordningen hjemler endog meget høje bødestraffe på op til 20.000.000 Euro for private, og offentlige aktører, samt på op til 4% af forrige regnskabsårs totale årlige omsætning på verdensbasis for virksomheder. Med henblik på de, efter danske forhold, meget hårde sanktionsmuligheder, er den usikkerhed, der kommer af manglende praksis, betænkelig, og det er i det lys positivt, at Datatilsynet har haft travlt hen over sommeren.

Datatilsynet har således indstillet en privat virksomhed til en bøde på kr. 400.000 for uberettiget at have videregivet personoplysninger om en forhenværende medarbejders strafbare forhold til to af virksomhedens kunder. De videregivne oplysninger var mere detaljerede end hvad der kunne tillades under hensynet til virksomhedens legitime interesse i at videregive oplysninger om strafbare forhold. Hensynet til den legitime interesse finder Datatilsynet endvidere ikke kan opveje den mulige negative indvirkning, som videregivelsens geografiske udbredelse kan have på den tidligere medarbejders fortsatte arbejdsliv.

Datatilsynet har ligeledes indstillet en kommune til en bøde på kr. 200.000,00 for brud på persondatasikkerheden i den kommunale tandpleje. Konkret har den kommunale tandpleje sendt velkomstbreve, hvoraf begge forældres hjemadresser fremgik, til begge forældre, og har således ikke foretaget en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, hvorvidt adresseoplysningerne måtte videregives. Som følge heraf har forældre i flere tilfælde modtaget adresseoplysninger om den anden forældre og barnet, selvom disse havde navne- og adressebeskyttelse.

Forhåbentlig vil disse, og kommende, sager medvirke til, at der kan skabes en større klarhed over Datatilsynets praksis på området.

Beruselse i forsikringsretlig forstand

Pas på med promillekørsel.

Beruselse i færdselslovens forstand er ikke det samme som beruselse i forsikringsretlig forstand. Ifølge færdselsloven anses en promille over 0,5 for spirituskørsel, og du kan derfor straffes. Ifølge færdselsloven kan du dog også straffes for spirituskørsel, hvis du fører et motordrevet køretøj efter du har indtaget spiritus i et sådant omfang, at du ikke kan føre køretøjet på betryggende måde.

Forsikringsretligt kan en forsikring alene afslå dækning, hvis du er selvforskyldt beruset. Det følger i denne forbindelse med retspraksis og ankenævn for forsikring og pensions praksis, at promillen skal være på mindst 1,20.

For at forsikringsselskabet kan afvise dækning, er det derudover et krav, at beruselsen er selvforskyldt, samt at beruselsen er den væsentligste eller hovedårsagen til uheldet. Der vil således, i forsikringsretlig henseende, skulle foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, for at forsikringsselskabet skal kunne afvise dækning efter et uheld.

Hvis du kører promillekørsel, hvor alkoholkoncentrationen i blodet er på over 2,00 promille eller alkoholkoncentrationen ved udånding er på over 1,00 mg pr. liter luft, skal politiet desuden, ifølge færdselsloven, konfiskere det køretøj, du kører i.

Må virksomheden optage telefonsamtaler?

Optagelse af en telefonsamtale er indsamling af persondata på lige fod med en skriftlig henvendelse, og det skal derfor vurderes konkret, om optagelsen har en legitim, og holdbar begrundelse. Optagne lydfiler giver således ikke en videre adgang til at behandle personoplysninger, end hvis oplysningerne var modtaget på skrift eller noteret af den dataansvarlige selv som et samtalenotat.

Som udgangspunkt kræver enhver optagelse et samtykke. Samtykket skal være utvetydigt, og det er derfor ikke nok, at der informeres om at samtalen optages. En model kunne være, at samtykket gives ved at der trykkes et bestemt ciffer på tastaturet.

Efter Datatilsynets opfattelse bør virksomheden, der optager telefonsamtaler i dokumentationsøjemed, indføre en generel slettefrist, f.eks. 3 måneder, hvorefter samtaler slettes – medmindre det konkret er nødvendigt at opbevare en samtale længere, f.eks. fordi der er opstået en tvist.

Du skal i øvrigt huske at iagttage de registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, oplysningspligt, m.v. Virksomheder, der optager telefonsamtaler, skal således bl.a. være i stand til at give personer, der er blevet optaget, indsigt i optagelsen. Virksomheden har endvidere, i medfør af reglerne om oplysningspligt, pligt til at oplyse om optagelsen, og i øvrigt give oplysninger om den optagnes rettigheder.

Husk at overveje særeje, når du ejer et selskab eller en del heraf – og du er gift

Et særeje kan være med til at sikre selskabets overlevelse i tilfælde af skilsmisse eller ægtefællens død, og derfor er det utrolig vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser omkring hvad der skal ske med selskabet i et skiftetilfælde.

Med en form for særeje kan du sikre, at selskabets værdier så vidt muligt bliver i selskabet, og derved at du, som ejer, har økonomisk råderum til at fortsætte driften af selskabet i tilfælde af skilsmisse eller din ægtefælles død.

Med et særeje holdes ejerandelene og deres værdi nemlig ude af delingsformuen, og skal dermed f.eks. ikke deles med din ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller ved ægtefællens død.  Derfor vil det oftest være en god idé, set med en selskabsejers øjne, at ejerandele tilhører ejeren som særeje.

Selskabsejeren kan også være forpligtiget til at oprette en særejeægtepagt ifølge selskabets vedtægter eller ejeraftalen.

 

Ægtepagt om særeje

Et krav om, at ejerandele skal gøres til særeje, kan fremgå enten i selskabets vedtægter, i en ejeraftale, eller også er det noget, som I kommende ægtefæller eller nuværende ægtefæller kan blive enige om at oprette.

Særejet er alene gyldigt efter dansk ret, såfremt det sker ved oprettelse af en ægtepagt om særeje, og hvis ægtepagten tillige bliver tinglyst.

Der er flere særejetyper, og for at være sikker på, at du vælger det særeje, der er det rigtige for dig og din familie, bør du kontakte en familieretsadvokat.

Ligeledes bør du, som selskabsejer, også overveje, hvad der skal ske i tilfælde af selskabsejerens død. Det kan i mange tilfælde give god mening, at oprette et testamente, hvori du tager stilling til, hvem der skal drive selskabet videre, da det også kan have stor betydning for selskabet og dets øvrige ejerkreds.

 

Hvad sker der uden et særeje?

Uden et særeje vil selskabets værdi skulle fastsættes enten ved aftale mellem ægtefællerne eller en vurdering, og værdien af selskabet skal indgå i den del af formuen i ægteskabet, der skal deles ligeligt mellem ægtefællerne (delingsformuen).

Dette kan være en besværligt og til tider også en konfliktfyldt proces; især fordi du som selskabsejer kan stå i en situation, hvor du skal udrede et beløb til din ægtefælle, svarende til halvdelen af selskabets værdi – men hvor pengene er fastlåst i selskabet, og derfor ikke umiddelbart kan findes kontant. Beløbet skal, som udgangspunkt, falde i umiddelbar forlængelse af bodelingen, eller i tilfælde af død, forinden boet afsluttes, som typisk er inden for ét år. Derfor kan du som selskabsejer i sidste ende – såfremt pengene ikke kan findes kontant, og du ikke kan optage lån – blive nødt til at sælge dit selskab, og derved tillige miste din indtægtskilde.

 

Når vedtægterne ikke bliver overholdt

Det er i hele selskabets ejerkreds’ interesse, at alle selskabsejerne har deres andele som særeje, og at der derfor er en vedtægtsbestemmelse om det.

Som nævnt kan det have store konsekvenser for både den enkelte selskabsejer selv, men også den øvrige ejerkreds, hvis blot én selskabsejer ikke efterlever en vedtægtsmæssig forpligtelse til at oprette ægtepagt om særeje for sine ejerandele.

Derfor kan det også medføre retsvirkninger, hvis én i ejerkredsen ikke efterlever et vedtægtsbestemt krav om særeje. Der er i så fald tale om en almindelig aftaleretslig misligholdelse, som dog bør være nærmere reguleret i enten selskabets vedtægter eller i ejeraftalen mellem ejerne. Det kunne f.eks. være, at den ejer, som ikke har fået oprettet ægtepagt i forbindelse med indgåelse af et ægteskab, skal acceptere at sælge sin ejerandel til de andre i selskabets ejerkreds, og på nogle særligt favorable vilkår for de øvrige ejere.