Tilførsel af aktiver mellem interessentskaber udløser alene grundafgift ved tinglysning

Når fast ejendom skifter ejer, er hovedreglen, som findes i Tinglysningsafgiftsloven § 4, at der skal betales såvel en fast grundafgift på pt. kr. 1.850,00, som en variabel afgift svarende til 0,6% af ejerskiftesummen. En undtagelse til denne hovedregel findes i Tinglysningsafgiftsloven § 6a, der undtager selskabsretlige dispositioner i form af ejerændringer i forbindelse med bl.a. fusion/spaltning, omdannelse eller ”tilførsel af aktiver” fra den variable afgift, således alene grundafgiften udløses ved en sådan disposition.

Højesteret fastslog ved dom af 2. februar 2021, at undtagelsen i Tinglysningsafgiftsloven § 6a finder anvendelse ved interessentskabers overdragelse af fast ejendom til partnerselskaber.  Højesteret fandt efter ordlydsfortolkning af paragraffen, at både det indskydende selskab (interessentskabet) og det modtagende selskab (partnerselskabet) måtte anses for omfattet af begrebet “selskaber mv.”, hvorfor det ville kræve en indskrænkende fortolkning af Tinglysningsafgiftsloven § 6a at komme til det resultat, at den foreliggende transaktion ikke var omfattet af bestemmelsen.

Højesteretsdom var dog snævert formuleret, og der har derfor fortsat været en vis uklarhed over, hvorvidt undtagelsen i Tinglysningsafgiftsloven § 6a også finder anvendelse i tilfælde, hvor interessentskabet er modtager og således målet for ”tilførsel af aktiver”.

Dette forhold er nu foreløbigt afklaret, da Landsskatteretten efterfølgende har udtalt, at en ”tilførsel af aktiver” med et interessentskab som modtagende virksomhed er omfattet af Tinglysningsafgiftsloven § 6a, hvilket betyder, at der alene skal betales fast afgift, og at den variable tinglysningsafgift ikke finder anvendelse.

Med Landsskatterettens afgørelse er der nu en ensartet behandling af interessentskaber i forhold til afgiftsmæssige konsekvenser af ”tilførsel af aktiver” m.v.