Manglende B-skattebetaling kunne ikke føre til konkurskarantæne

Den 1. januar 2014 indførte Folketinget muligheden for at idømme personer konkurskarantæne, hvorved man frakendes muligheden for at stifte eller drive visse former for erhvervsvirksomhed.

Denne skærpelse af konkursreglerne havde til formål at forhindre personer, der spekulerer i virksomheders konkurs for egen vindings skyld og/eller optræder groft uansvarligt i forbindelse med driften af virksomheder, i at fortsætte deres skadelige adfærd.

Reglerne indebærer endvidere en mulighed for, i tilfælde af overtrædelse af en idømt konkurskarantæne, at personen frakendes retten til at stifte eller drive enhver form for erhvervsvirksomhed, herunder den pågældendes egen personligt drevne virksomhed eller kommanditselskaber og interessentskaber, hvori pågældende er komplementar eller interessent. Endvidere kan overtrædelse føre til personlig hæftelse for selskabets forpligtelser – på objektivt grundlag – samt muligheden for bøde eller fængsel i op til 6 måneder.

Forudsætningen for at blive idømt konkurskarantæne er, at man har udvist groft uansvarlig forretningsførelse, jf. Konkurslovens § 157. Det har hidtil været praksis, at manglende skattebetaling i enkeltmandsvirksomheder anses som groft uansvarlig forretningsførelse, såfremt der samtidig foretages hævninger af indehaveren. I Østre Landsrets kendelse af 22. marts 2021 (U.2021.1732.Ø) fandt landsretten imidlertid, at manglende betaling af B-skatter m.v. ikke kunne føre til konkurskarantæne, idet der i forbindelse med indehaverens hævning havde været et positivt resultat, og idet der var sket samtidig A-skattebetaling. Det forhold, at de manglende B-Skattebetalinger samlet udgjorde et beløb, der var væsentligt højere end såvel virksomhedens positive resultat, som indehaverens hævning.

Landsretten omgjorde således Byrettens idømmelse af konkurskarantæne.

Kontrolforanstaltninger i dansk arbejdsret

Det forholder sig sådan i dansk arbejdsret, at kontrolforanstaltninger (som eksempelvis videoovervågning) er en del af ledelsesretten. Således er en arbejdsgiver som udgangspunkt berettiget til at indføre de kontrolforanstaltninger, han anser som nødvendige.

Dog er der undtagelse hertil, idet arbejdsgiver skal underrette lønmodtager om nye kontrolforanstaltninger, medmindre formålet med kontrolordningen herved forspildes. I så fald skal underretning finde sted snarest muligt.

Derudover er det flere steder i den kollektive arbejdsret et krav, at en kontrolforanstaltning skal være driftsmæssig begrundet. Eksempelvis for at forebygge tyveri. Jo mere indgribende en foranstaltning er, jo større krav stilles til det driftsmæssige behov for at indføre den.

Derudover må en kontrolforanstaltning ikke benyttes til andre formål end det, den er indført med sigte på.

Katteejere berøres af lovændring

Pr. 1. juli 2021 er lov om mark- og vejfred ændret.

Katte uden for egen grund er nemlig omfattet af den danske mark- og vejfredslov, hvor der er et generelt krav om, at husdyr skal holdes på egen grund.

Katte, som ikke er ejermærkede, eller som ikke afhentes inden fristen på 24 timer, kan overdrages til en ny ejer og bliver umiddelbart optagerens ejendom.

Tidligere har der været en frist på 72 timer fra fremlysning, til katten måtte videregives.

På grund af det store antal katte, der indleveres på internaterne, er reglerne nu ændret.

Lovændringen har fået følgende betydning:

  • En kat der ikke er ID mærket kan optages af enhver. Det indbefatter, at katten ikke er øretatoveret, chipmærket eller bærer halsbånd. I disse situationer er katten i princippet ejerløs og kan beholdes af den, der finder den.
  • Katte der ikke er ID mærkede skal ikke fremlyses. Det skulle de tidligere, men reglen er ændret. 
  • I tilfælde hvor katte er ID mærkede og optages, skal man kontakte ejeren. Katten skal hentes indenfor 24 timer, ellers overgår katten til optagers ejendom.

Så har man en kat, der færdes udenfor ens egen matrikel, skal man være opmærksom på ændringerne.

Kulørte huse i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporterne arbejder med et vurderingssystem, der tager udgangspunkt i at ”advare” en køber om evt. udbedringsomkostninger.

Et gult hus betyder, at bygningsdelens funktion kan svigte på længere sigt, og det kan medføre skade på andre bygningsdele. Altså et signal om, at der skal afholdes omkostninger til udbedring, ikke akut, men på sigt.

Et rødt hus betyder, at der muligvis allerede er skader på andre bygningsdele eller vil kunne komme det inden for kort tid. Altså skal køber påregne at bruge penge til udbedring ret hurtigt, så det skal med i budgetlægningen i forbindelse med købet.

Som køber er det vigtigt, at du gennemgår rapporterne nøje for at få et kendskab til husets tilstand og danne dig et overblik over de krav til økonomien, som evt. skader stiller.

Er du den mindste smule i tvivl, bør du altid alliere dig med en håndværker, der har faguddannelsen indenfor det felt, som skaden omhandler. Dels for at få en fagmands vurdering af årsag og virkning dels for at få en vurdering af, hvad det vil koste at få skaden lavet.