Der kan være skattemæssig fordele ved IKKE at vælge uskiftet bo

Skrevet af Vibe Hjort
ForsidePrivatDer kan være skattemæssig fordele ved IKKE at vælge uskiftet bo

Et dødsbo er en juridisk og følelsesmæssig tung opgave at håndtere. Når din ægtefælle dør, er der mange praktiske overvejelser, som skal gøres i forbindelse med begravelsen, men der er også meget andet at overveje: Kan du som efterlevende blive boende i huset/på ejendommen? Er uskiftet bo den rigtige løsning for dig? Hvem skal arve hvad? Hvordan kommer du og din familie bedst videre? Og kan der være et skattemæssigt aspekt i behandlingen af dødsboet?

Du kan nemlig med fordel gøre dig nogle skattemæssige overvejelser i forbindelse med skifte af et dødsbo – eller kontakte en advokat eller en skatterådgiver, som er specialiseret indenfor området.

Er der tale om et skattepligtigt eller skattefrit bo?

Et dødsbo er skattepligtig af den indkomst, som tjenes fra 1/1 i dødsåret og indtil skæringsdagen, hvis aktiverne og nettoformuen i dødsboet overstiger 3.272.500 kr. (2024) på skæringsdagen i den endelige boopgørelse. Er aktiverne og nettoformuen under grænsen, er boet skattefritaget.

For ægtefæller gælder der en dobbelt grænse. Du og din ægtefælle må således have aktiver og en nettoformue på 6.545.000 kr., før boet er skattepligtigt.

Overstiger enten aktiverne eller nettoformuen ovennævnte grænse, overgår boet til at være et skattepligtigt dødsbo.

Omfatter boet efter afdøde således en ejendom med avancebeskatning, f.eks. en landbrugsejendom, og aktiver og nettoformue er under 6.545.000 kr. for ægtefæller, eller 3.272.500 kr. for enlige eller for længstlevende ægtefælle, som har skiftet boet efter førstafdøde, kan denne avancebeskatning blive skattefri, idet der er tale om et skattefrit dødsbo.

Men hvad tæller med i formuen?

Afdødes pensionsordninger og livsforsikringer tilfalder den begunstigede, og skal ikke medregnes i formuen. Sidder længstlevende i uskiftet bo, kan skiftet ligeledes foretages på et senere tidspunkt. Her kan afdødes forsikringer og pensioner ligeledes holdes udenfor, det kræver dog, at udbetalingerne kan lokaliseres. Jeg anbefaler derfor, at du som længstlevende opretter en særskilt konto til dine pensioner og forsikringer, således der ikke opstår tvivl om, hvor pengene er, og om disse er i behold.

Derudover tæller alle aktiver med ved beregningen, dog tæller værdien af en bolig eller et sommerhus, som afdøde kunne have solgt skattefrit, ikke med i opgørelsen af aktiverne, men skal medregnes i nettoformuen.

I forbindelse med skifte af et bo, skal du være opmærksom på, at det er aktiverne pr. skæringsdagen og ikke dødsdagen, der er afgørende for, hvad aktivmassen og nettoformuen er. Den seneste skæringsdag, der kan vælges, er 1-årsdagen for dødsfaldet i et privatskiftet bo. Du kan således vælge den skæringsdag, hvor aktierne enten har den højeste værdi, hvis dette kan rummes indenfor skattegrænsen.

Men vær opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i formuen i boperioden, som kan have betydning for skattepligten. Derfor anbefaler jeg, at du kontakter en skattespecialist eller en revisor, som kan lave beregningerne for dig, inden du går i gang med behandlingen, således du allerede fra start har gjort dig klart, hvad formuen indeholder, om der kan være nogle usikkerheder ved enkelte af aktiverne, og hvad den økonomiske gevinst er ved at gennemføre skiftet.

Du skal være opmærksom på, at det alene er boet, der bliver skattefrit. Har afdøde haft et mellemværende med Skattemyndighederne fra januar til dødsdagen (mellemperioden), skal denne betales, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Der kan samtidig være krav fra tidligere år, som ligeledes skal betales.

Du skal samtidig være opmærksom, hvis du som ægtefælle er den eneste legale arving i dødsboet efter din afdøde ægtefælle. Ved at benytte de rigtige regler, kan der være mulighed for at spare penge i skat, hvis du opfylder reglerne for skattefritagne boer, og du og din ægtefælle har ejet aktiver med en skatteavance på.  

Det afhænger således af dine personlige forhold, om det kan være en fordel for dig at skifte, eller om uskiftet bo eventuelt er den rette løsning for dig. Jeg anbefaler, at du kontakter en advokat med speciale i dødsboer og de skattemæssige aspekter heri, eller en skattespecialist indenfor dødsbobehandling. Dette kan både ske inden dødsfaldet, da der allerede inden kan gøres tiltag i forhold til at planlægge det skattefrie dødsbo, efter dødsfaldet eller hvis du nu sidder i uskiftet bo og overvejer, om dette var og stadig er den rigtige løsning for dig.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.