Udvidet adgang til at tvangsopløse selskaber

Udvidet adgang til at tvangsopløse selskaber

 

Ændring af selskabsloven m.m. er trådt i kraft.

Ændringsloven betyder blandt andet, at selskabsloven nu giver en stærkt udvidet adgang for Erhvervsstyrelsen til at anmode Skifteretten om at tvangsopløse selskaber.

Erhvervsstyrelsen får nu mulighed for at tage tvangsopløsning i brug, hvis selskabet

  • har foretaget en mangelfuld eller fejlagtig registrering af selskabets reelle ejere
  • ikke har opfyldt betingelsen om at opbevare oplysninger om selskabets reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør
  • i tilfælde, hvor de reelle ejere ikke har kunnet identificeres, ikke har iagttaget betingelsen om at opbevare oplysninger om de skridt selskabet har taget til at forsøge at identificere de reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget
  • har opbevaret mangelfulde oplysninger om selskabets reelle ejere

Tvangsopløsninger er en endog meget byrdefuld konsekvens for et selskab, og det er derfor af afgørende betydning, at selskaber sørger for at gøre sig bekendt med de nye regler, der har til formål at modvirke hvidvask.

Det er Lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love i kraft, der er trådt i kraft den 10. januar 2020.

Lovpligt for selskaber til at medvirke til at bekæmpe hvidvask

Lovpligt for selskaber til at medvirke til at bekæmpe hvidvask

 

Ændring af selskabsloven m.m. er trådt i kraft.

Denne ændringslov har til formål at bringe reglerne om reelle ejere af selskaber i overensstemmelse med EU’s 5. hvidvaskdirektiv.

Ændringsloven betyder blandt andet, at selskabsloven indfører en pligt for selskaber til at oplyse om ejerforhold til personer og virksomheder, der udfører kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvasklovens bestemmelser.

Som led i bekæmpelsen af hvidvask har en række personer og virksomheder, herunder banker, pensionsselskaber og forsikringsselskaber i medfør af reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven pligt til at indhente oplysninger om ejer- og kontrolstrukturen i selskaber, de har som kunder, samt at gøre sig bekendt med sådanne selskabers reelle ejere.

Hidtil har det dog været således, at kunderne ikke har haft nogen lovpligt til at medvirke til tilvejebringelsen af disse oplysninger, og indhentelsen heraf har derfor i vidt omfang været afhængig af, at de personer og virksomheder, der er underlagt kundekendskabsprocedurerne har gjort det til en betingelse for deres kunder, at disse har skullet udlevere de nødvendige oplysninger.

Ændringen af selskabsloven gør op med dette element af vilkårlighed i indsamlingen af oplysninger til brug for bekæmpelse af hvidvask og pålægger nu selskaber at oplyse om deres ejerforhold, herunder om reelle ejere, når de modtager anmodning herom fra personer eller virksomheder, der er underlagt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.

Det er Lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love i kraft, der er trådt i kraft den 10. januar 2020.

Afbrænding af haveaffald er forbudt!

Afbrænding af haveaffald er forbudt!

Hvis du bor i byzone eller i et sommerhusområde, må du ikke brænde dit haveaffald af. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det til kommunen.

I nogle kommuners landzoner er det tilladt at brænde haveaffald af fra den 1. december til den 1. marts. Du skal dog altid være opmærksom på vindretningen, for bålet må ikke genere dine naboer.

Du kan på din kommunes hjemmeside finde oplysning om, hvorvidt det er tilladt at brænde haveaffald af, hvor du bor.

På særligt indrettede pladser (bålpladser, bålfad, havepejse og lignende) er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ. Sankt Hans aften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald.

Hvis du overtræder reglerne, risikerer du en bøde, uanset der er sket nogen skade eller har været fare for skade.

Hvis afbrændingen løber fra dig, og der sker skade på en andens ejendom, kan straffen blive fængsel i op til 2 år.

Nyt til selskabers generalforsamling

Nyt punkt til selskabers generalforsamling

 

Den 10. januar 2020 trådte Lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love i kraft. Denne ændringslov har til formål at bringe reglerne om reelle ejere af selskaber i overensstemmelse med EU’s 5. hvidvaskdirektiv.

Ændringsloven betyder blandt andet, at der indføres en pligt for selskabet til at foretage en årlig ajourføring af oplysninger om selskabets reelle ejere samt at fremlægge oplysninger om reelle ejere på selskabets ordinære generalforsamling.

Selskaber har hidtil haft pligt til at indhente, registrere og opbevare oplysninger om selskabets reelle ejere, samt en pligt til løbende at kontrollere og opdatere sådanne oplysninger. Det har dog beroet på en konkret vurdering, hvor ofte et selskab har skullet foretage sådanne skridt til kontrol og opdatering.

Som følge af de skærpede fokus på at imødegå hvidvask, er selskaberne nu blevet pålagt minimum én gang om året at ajourføre oplysninger om selskabets reelle ejere.

Det er endvidere blevet pålagt selskabet at fremlægge oplysninger om de reelle ejere som et fast punkt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hvis selskabet ikke overholder reglerne og foretager en årlig ajourføring af oplysninger om selskabets reelle ejere, eller hvis selskabet ikke overholder forpligtelsen til at fremlægge oplysninger herom på selskabets ordinære generalforsamling, kan selskabet blive straffet med bøde.

Landbrugsejendomme – frasalg af jordlodder

Landbrugsejendomme – frasalg af jordlodder (hele matrikelnumre)

 

Det kan ikke lade sig gøre at sælge jord fra sin landbrugsejendom, uden der skal ske udstykning af ejendom jf. udstykningslovens regler.

I vores arbejde med at overdrage fast ejendom mellem køber og sælger, støder vi mange gange på den misforståelse, at man kan overdrage hele matrikelnumre, uden der skal indblandes landinspektør.

Dette kan ikke lade sig gøre med henvisning til udstykningsloven. Enhver ændring af en ejendoms areal skal registreres i Geodatastyrelsen, og ændringer skal indberettes i form af en matrikulær sag.

De matrikulære sager udarbejdes af landinspektører, så det er den vej, man skal gå.

Det er for øvrigt en lang proces, idet Geodatastyrelsen er ca. 4 mdr. om at ekspedere sagerne p.t. Hertil skal lægges de forberedende arbejder i form af handelsaftale, tinglysning, aftaler med panthavere og landinspektørens matrikulære sag. Ekspeditionstiden havner i de fleste tilfælde på ca. 7 – 8 måneder.