Reklamer Nej tak

Træt af tilbudsaviser og reklamer i postkassen? Du kan tilmelde dig ”Reklamer Nej tak”, hvis du vil undgå adresseløse reklamer.

Der er to forskellige klistermærker, du kan vælge mellem, alt efter hvor omfattende dit ”Nej tak” skal være:

”Reklamer – Nej tak”- mærket:  hvor du fortsat får lokale ugeaviser, aftenskolekataloger og lignende materiale.

“Reklamer og gratis aviser – Nej tak”- mærket: Du får hverken adresseløse forsendelser, lokale ugeaviser eller andet materiale, fx aftenskolekataloger og lignende.

Nej tak-mærkerne er gyldige til, at du enten fraflytter adressen eller aktivt afmelder adressen. 

Selv om du har opsat et af de to mærker, vil du fortsat modtage informationsmateriale fra stat, region, kommune og visse velgørende og religiøse institutioner.

Reklamer, som er stilet personligt til dig med dit navn og adresse på, er undtaget fra Nej tak-ordningen. Hvis du også vil være fri for dem, kan du tilmelde dig Robinsonlisten.

Jagt på mindre arealer

Jagtloven skriver således om jagt på mindre arealer (uddrag af jagtloven):

§18 stk. 1:

Der må ikke drives jagt på eller fra et sammenhængende areal, der er mindre end 1 ha. Et areal anses for sammenhængende, uanset at det gennemskæres af vej eller jernbane, når disse lovligt kan krydses til fods.

§18, stk. 2, 1. pkt.:

Kun ejendommens ejer og dennes husstand må drive jagt på eller fra et sammenhængende areal, der er mindre end 5 ha. Et areal anses for sammenhængende, uanset at det gennemskæres af vej eller jernbane, når disse lovligt kan krydses til fods.

Jf. bemærkninger til loven:

Ved beregning af et areals størrelse i relation til bestemmelserne i §18 indgår ferske vande, dvs. søer og vandløb. I modsætning til fiskeriterritoriet er der ikke fri jagtret på ferske vande. Iflg. Jagtlovens §14 stk. 2, tilkommer jagtretten på ferske vande, der ikke er undergivet særlig ejendomsret, ejerne af de tilstødende ejendomme, således, at en bredejer har jagtret på den del af vandet, der ligger nærmere den pågældendes ejendom end nogen anden ejendom. En sø eller et vandløb ”deler” således ikke et areal i to eller flere, med mindre der er forskellige bredejere. Bredejere kan også indgå naboaftaler, således at vandarealet medregnes i det samlede areal.

Iflg. Jagtlovens §18 må der ikke drives jagt på arealer, der er mindre end 1 ha, og jagten må ikke udlejes på arealer mindre end 5 ha., med mindre der indgås naboaftaler om, at jagten på arealet udøves sammen med jagten på tilgrænsende arealer, således at det samlede areal overstiger de nævnte arealgrænser. Hensigten har især været at mindske væsentlige, jagtlige problemer i form af et uacceptabelt højt jagttryk i mose og engområder, som er opdelt i mange små parceller.

Er ejeren af en vaskehal ansvarlig for en faldulykke umiddelbart uden for porten til vaskehallen som følge af, at der var isglat på stedet?

Der har været anlagt retssag herom.

Sagen drejer sig om, hvorvidt ejeren af en vaskehal N ApS er ansvarlig for en faldulykke, som en bilist A var udsat for i februar måned 2018 i forbindelse med vask af en bil i en vaskehal tilhørende N ApS.

Sagen var kort fortalt således, at A havde kørt sin bil ind i en vaskehal, og da A var på vej ud, faldt hun umiddelbart uden for porten til vaskehallen som følge af, der var isglat på stedet. Som følge af faldet brækkede A anklen. A ville have erstatning, men det nægtede ejeren af vaskehallen N ApS.

Da det ikke var muligt at få erstatning på frivillig måde, anlagde A sag ved domstolene med påstand om, at det selskab, der ejede vaskehallen, N ApS, skulle anerkende at have handlet ansvarspådragende og som følge heraf være erstatningsansvarlig for hendes tilskadekomst.

Parterne var enige om, at der var blevet saltet på pladsen uden for porten til vaskehallen om morgenen den pågældende dag.

Men parterne var ikke enige om, at der var strøet grus eller i øvrigt foretaget yderligere glatførebekæmpelse i løbet af dagen, inden A faldt omkring kl. 13.

Ejeren havde været klar over, at det var en svær opgave at bekæmpe den glatte overflade, der opstod, når biler efter vask kørte ud fra vaskehallen.

På grundlag af dette sagde Retten, at

henset til oplysningerne om vejrforholdene og oplysningerne om området umiddelbart foran porten til vaskehallen, havde N som følge af det vedvarende frostvejr og vaskehallens indretning haft en særlig anledning til at foretage yderligere glatførebekæmpelse i løbet af dagen. Da N havde undladt dette, havde N derved pådraget sig et erstatningsansvar for det uheld, der skete. A’s påstand blev herefter taget til følge”.

Konklusionen på ovenstående er, at det ikke er nok at salte i glatføre, der skal også gruses.

Fortrudt et netkøb?

Når du handler på nettet, har du – som hovedregel – 14 dages fortrydelsesret, i modsætning til et køb i en fysisk butik.

Fortrydelsesfristen begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor du har modtaget varen, dvs. når varen er lagt i din postkasse, eller når du henter den ved pakkeudleveringen.

Husk, at fortrydelsesretten er en hovedregel og undtagelsen er bl.a., når du køber mad og flyrejser – her er der ikke fortrydelsesret.

Hvis du ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal du give besked til netbutikken. Du skal sikre dig, at de har modtaget beskeden, og så har du 14 dage til at returnere varen. Du skal selv betale forsendelsesomkostningerne, men har så krav på at få de penge, du betalte for varen incl. fragt, refunderet. Også her gælder så en 14 dages frist, som sælgerne har til at tilbagebetale dig pengene.