Udvidelse af Energistyrelsens Garantifond for vedvarende energi

Udvidelse af Energistyrelsens Garantifond for vedvarende energi

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer en udvidelse af Energistyrelsens Garantifond for vedvarende energi, hvilken hidtil alene har bidraget til at lette finansieringen af landvindmøller og solcelleanlæg ved at give lokale vindmølle- og solcellelaug muligheden for at søge om garantistillelse for lån, der finansierer nye aktiviteter, som må anses for et naturligt og nødvendigt led i en forundersøgelse om etablering af nye vindmøller eller solcelleanlæg.

Udkastet til lovforslag vil således udvide muligheden for ansøgning om garantistillelse til også at omfatte lokale bølgekraft- og vandkraftværkslaug.

Der vil som hidtil gælde et loft for garantien, således at Garantifonden på baggrund af lånet højst kan stille garanti for 80 % af det lån, som optages til at finansiere de støtteberettigede forundersøgelsesaktiviteter og garantien er endvidere begrænset således, at denne maksimalt kan udgøre kr. 500.000 pr. projekt.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020. 

sen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020. 

Grøn omstilling via ny Grøn Pulje

Grøn omstilling via ny Grøn Pulje

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer etableringen af en ny grøn pulje, der skal finansiere grønne tiltag i de kommuner, hvor VE-anlæg opstilles. Midlerne til den grønne pulje skal komme fra opstillere af landvindmøller, havvindmøller etableret uden for udbud, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Forslaget differentierer mellem de omfattede VE-anlæg i forhold til hvilke beløb, der skal indbetales til den grønne pulje. Havvindmøller etableret uden for udbud forventes at skulle betale kr. 115.000 pr. MW, landvindmøller kr. 88.000 pr. MW, vandkraftværker kr. 67.000 pr. MW og solcelleanlæg kr. 30.000 pr. MW.

Kommunerne pålægges at allokere midlerne i den grønne pulje senest 3 år efter indbetaling, idet midlerne i modsat fald skal tilbagebetales til opstiller.

Det skal bemærkes, at Energistyrelsen har rettet henvendelse til Europa-Kommissionen med henblik på at få afklaret, hvorvidt en given tilbagebetaling til opstiller vil kunne sidestilles med en ulovlig statsstøtte, hvorfor der er taget forbehold herfor i lovforslaget.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020. 

Køberetsordningen ved landvindmølle- og solcelleanlæg bliver til VE-bonusordning

Køberetsordningen ved landvindmølle- og solcelleanlæg bliver til VE-bonusordning

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer en nedlæggelse af køberetsordningen i forbindelse med etablering af vindmølle- og solcelleprojekter. I stedet for køberetsordningen er der stillet forslag om, at der indføres en VE-bonusordning.

VE-bonusordningen vil betyde, at opstillere af VE-anlæg skal tilbyde naboer en årlig skattefri udbetaling svarende til en del af VE-anlæggets kapacitet målt i forhold til anlæggets levetid.

Den præcise metode for beregning af udbetalingen er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at den skal baseres på baggrund af anlæggets produktion og den til enhver tid gældende elpris. Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets forventning, at den gennemsnitlige årlige udbetaling vil udgøre ca. kr. 2.000 pr. husstand ved solcelleanlæg og ca. kr. 5.000 pr. husstand ved vindmølleanlæg.

Det forventes, at det endelige lovforslag vil indeholde et loft på 1,5% af produktionen, hvilket ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil betyde en maksimal udgift på kr. 3,4 mio. for et gennemsnitligt vindmølleanlæg på 30 MW.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020. 

Ændring af værditabsordning for vedvarende energianlæg

Ændring af værditabsordning for vedvarende energianlæg

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer en ændring af værditabsordningen, hvorefter opstillere af ikke-støttede solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker, der vinder ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud, fremadrettet vil være omfattet af værditabsordningen, således at sådanne opstillere vil skulle betale for de værditab, som opstillingen medfører for beboelsesejendomme.

Solcelleanlæg forventes at blive omfattet af værditabsordningen, uanset sådanne anlæg har vundet ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud eller ej.

Tidspunktet for taksationsmyndighedens vurdering af et givent værditab vil i henhold til udkastet først skulle finde sted, når det pågældende anlæg er opført og har produceret den første kWh.

Formålet med ændringen af tidspunktet for vurderingen er dels at sikre et bedre grundlag for at bedømme de faktiske ændringer i landskabet nær beboelsesejendomme og dermed sikre en mere kvalificeret vurdering af et eventuelt værditab, samt at sikre, at værditabsvurderinger alene gennemføres i forbindelse med projekter, hvor det påtænkte anlæg rent faktisk opføres.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020.  

Indførsel af salgsoptionsordning ved opførelse af VE-anlæg

Indførelse af salgsoptionsordning ved opførelse af af VE-anlæg

Den 4. december 2019 sendte Energistyrelsen et udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) i høring.

Et af de foreslåede tiltag indebærer en indførelse af en salgsoptionsordning, som vil betyde, at opstillere af VE-anlæg (landvindmølle- solcelle- og bølgekraftanlæg samt vandkraftværker) – der skal betale erstatning for et værditab på en beboelsesejendom – fremadrettet også skal tilbyde ejeren af ejendommen at sælge denne til opstilleren. Salgsoptionen vil således alene omfatte ejendomme, der er berettiget til erstatning som følge af værditab på grund af det opførte anlæg.

Beboelsesejendomme, der er helt eller delvist beliggende i en afstand af op til 200 meter fra et solcelle- eller bølgekraftanlæg eller et vandkraftværk, samt beboelsesejendomme, der er helt eller delvist beliggende i en afstand af op til 6 gange møllehøjde fra et landvindmølleanlæg, vil være omfattet af reglerne for salgsoptionsordningen, såfremt taksationsmyndigheden bedømmer værditabet til mere en 1% af beboelsesejendommens samlede værdi.

Allerede udbetalt erstatning for værditab vil skulle fratrækkes ved indfrielse af salgsoptionen.

Med forbehold for, at høringsfasen kan føre til ændringer, forventes lovforslaget fremsat i Folketinget i løbet af februar 2020.