Lovpligtige oplysninger

ForsideOm osLovpligtige oplysninger

Lovpligtige oplysninger

 

TELLUS Advokater ApS 

CVR 33039891
Tlf. 76 60 23 30
Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Adresser:
Majsmarken 1, 7190 Billund
John Tranumsvej 25, 6705 Esbjerg Ø
Nupark 47, 7500 Holstebro
Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Almindelige forretningsbetingelser

1. Modtagelse af opgaven                                                                                                                    Vi sender en skriftlig bekræftelse og beskrivelse 

Vi sender en skriftlig bekræftelse og beskrivelse af opgaven.

 Bekræftelse kan dog undlades:

  • hvis kunden er forretningsdrivende og enten selv har indsendt en beskrivelse af opgaven,
  • eller opgaven skal behandles omgående,
  • eller opgaven er af begrænset karakter.

 En forbruger modtager altid en bekræftelse og beskrivelse.

2. Interessekonflikter
Vi sikrer os, at vi ikke påtager os en opgave, som kan medføre en interessekonflikt. En interessekonflikt foreligger fx hvis begge parter i en sag er kunder hos os, også selv om vi i den konkrete sag kun repræsenterer den ene part. Opstår der en interessekonflikt, som bevirker, at vi må frasige os sagen, hjælper vi gerne med at henvise til en anden advokat.

3. Identitetsoplysninger
Lovgivningen pålægger os at indhente og registrere oplysninger om kunders identitet. 

4. Betalingsbetingelser
Vores honorar fastsættes ud fra følgende parametre:

  • den tid, der er brugt på sagen
  • det tidspres, som sagen er behandlet under
  • den specialviden, som har været nødvendig for at løse opgaven
  • opgavens betydning for kunden
  • de involverede værdier og det dermed forbundne ansvar
  • det resultat, som er opnået

Ved opgavens modtagelse giver vi så vidt muligt et overslag over, hvad opgavens løsning kan forventes at koste. Hvis vi ikke har aftalt andet med kunden, vil der som udgangspunkt ske kvartalsvis opkrævning af a conto-honorar for opgaven. Betalingsfristen er 14 dage efter fakturaens udstedelse.

Priser

Vi tager udgangspunkt i følgende timepriser: Ex. moms Incl. moms

Advokatarbejde……………………………………………… 2.300 kr. 2.875 kr.
Ejendomsrådgiver………………………………………….. 2.300 kr. 2.875 kr.
Sagsbehandler……………………………………………….. 1.700 kr. 2.125 kr.

Bobehandling…………………………………………………. 1.500 kr. 1.875 kr.
Sekretær…………………………………………………………. 1.200 kr. 1.500 kr.

Priserne justeres hvert år pr. 1. januar. I nogle sager indhenter vi assistance fra rådgivere i SAGRO efter aftale med kunden. Honoraret til den anden rådgiver skal normalt betales særskilt. 

5. Forvaltning af midler

I en del sager – f.eks. handler og dødsboer – bliver kundens penge indbetalt til vores kontor. Her står de på en klientkonto, indtil sagen er så langt fremme, at pengene kan frigives. Vi fører nøje regnskab med, hvilke penge, der tilhører den enkelte. Hvis en kunde har mere end 10.000 kr. stående hos os, skal renterne tilfalde kunden. Hvis vi skal oprette en særskilt konto til kundens penge, opkræver banken et gebyr, som kunden skal betale.

Er renten på indlånskonti negativ, skal kunden betale den negative rente, hvis indeståendet er på over 10.000 kr., eller pengene skal stå på klientkontoen i mere end 30 dage.

Indskydergaranti

Hvis det pengeinstitut, hvor advokaten har sine klientkonti, går konkurs, er kundens penge i risiko! Den statslige institution, Finansiel Stabilitet, dækker op til 100.000 Euro af hver kundes samlede indskud i pengeinstituttet. Det betyder, at de penge, kunden har stående hos advokaten, skal lægges sammen med de penge, kunden selv har stående i samme pengeinstitut. De penge, som bliver indbetalt til vores kontor, vil vi normalt indsætte på en konto i Handelsbanken, med mindre vi konkret aftaler andet. Selv om kunden ikke bruger samme pengeinstitut som os, vil der være en risiko, hvis de penge, kunden har stående hos os, er over 100.000 Euro. Er det tilfældet bør vi sammen overveje, om pengene skal fordeles mellem flere pengeinstitutter eller eventuelt samles i et andet pengeinstitut.

Hvis de penge, som står på vores klientkonto, vedrører handel med en fast ejendom, som hovedsageligt er anvendt til eller bestemt til ikke erhvervsmæssige formål, der dækningen i Indskydergarantifonden 10 mio. Euro i op til 12 måneder efter, at pengene er sat ind på vores klientkonto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Legitimation

Enhver, som håndterer penge for andre, skal sikre sig kundens identitet. Normalt sker det ved, at kunden sender kopi af pas eller kørekort samt kopi af sundhedsbevis. Meningen med det er at forebygge hvidvaskning af penge, som stammer fra kriminalitet, og at forhindre, at penge bliver kanaliseret til organisationer og personer, der udøver terror. Vi skal som advokater kunne dokumentere overfor bagmandspolitiet og overfor vores egne tilsynsmyndigheder, at vi har helt styr på, hvem vi modtager penge fra og sender penge til. Vi er derudover forpligtet til overfor Handelsbanken at kunne oplyse og dokumentere, hvem der ejer de penge, som står på vores klientkonto. Det er derfor kun muligt at få penge indsat på klientkonto hos os, hvis kunden samtykker i, at vi videregiver oplysninger om indehaveren til Handelsbanken.

6. Afslutning af opgaven

Når opgaven er afsluttet, bliver originale bilag, som kunden har indleveret til os, tilbageleveret til kunden, med mindre andet aftales. Vi har under sagens behandling indscannet alle dokumenter og sletter dem først efter 5 år.

7. Regler for advokatvirksomheden
Alle advokater i virksomheden er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt de almindelige regler for advokatvirksomhed i retsplejeloven og de advokatetiske regler, der er vedtaget af Advokatsamfundet. Det betyder, at vi er underlagt tilsyn af en statsautoriseret revisor og af Advokatsamfundet, og at vi er omfattet af de klageregler, der gælder for Advokatsamfundets medlemmer.

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, vi udøver, uanset hvor dette sker. Vi er ansvarsforsikrede i HDi Danmark, som også er vores garantistiller.

8. Klager og retssager
TELLUS Advokater er et anpartsselskab med hjemsted på adressen Majsmarken 1, 7190 Billund. TELLUS Advokater anvender ikke klausuler om lovvalg og værneting, med mindre dette udtrykkeligt er aftalt med klienten. TELLUS Advokater har derfor hjemting ved retten i Kolding, og der anvendes dansk ret i sager, hvor TELLUS Advokater ApS er part. Klager over TELLUS Advokaters sagsbehandling og over salærer opkrævet af TELLUS Advokater kan ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Klage kan også indsendes via advokatnævnets hjemmeside, www.advokatnaevnet.dk Yderligere oplysninger om advokatvirksomhed her: www.advokatsamfundet.dk

Tellus kort

TELLUS ADVOKATER

Advokat med 4
lokale kontorer

TELLUS Advokater er et selvstændigt advokatfirma med rødder i landboforeningerne. I dag har vi stadig fysiske rødder i landbruget med kontor hos SAGRO i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg. Men vi tilbyder juridisk rådgivning til både private og erhverv.

Vores team består af 6 advokater, 1 advokatfuldmægtig,  1 ejendomsrådgiver og 16 sekretærer. Mennesker betyder meget for os, og mellem os på kontorerne er der plads til grin og forskelligheder, og vi værdsætter vores gode arbejdsmiljø.

Men det menneskelige betyder også meget for os, når vi rådgiver dig som klient. Her ved vi, at tillid er vigtigt, og vi går langt for at skabe en god og tæt relation.

Vi arbejder hele tiden på at blive dygtigere. Vi har alle vores særlige specialer, og vi sørger hver især for hele tiden at være opdateret på den seneste viden og praksis gennem netværk og kurser. Vi underviser, afholder møder, og skriver artikler for at få inspiration - alt dette gør os i stand til at varetage netop dine behov bedst muligt.