Har du en ret på din nabos grund – har du sikret den tilstrækkelig?

De fleste landmænd har formentlig oplevet, at de af landbrugsrådgivere eller andre er blevet opfordret til at få sikret deres brugsrettigheder over tredjemands ejendom, herunder særligt vejrettigheder og vandingsrettigheder, ved tinglysning af servitutter, der sikrer rettigheden mod opsigelse bl.a. i tilfælde af ejerskifte af tredjemandens ejendom.

Det teoretiske udgangspunkt, som også har vundet gehør ved domstolene, har været, at en tinglyst rettighed, i det omfang det er nødvendigt for opfyldelse af formålet med rettigheden, har skullet fortolkes udvidende, også i tilfælde hvor ordlyden har været klar. Har man f.eks. haft ret til færdsel med landbrugsmaskiner ad en privat vej tilhørende en nabo, har udgangspunktet således været, at denne rettighed kunne udstrækkes i omfang stadigt større landbrugsmaskiner har nødvendiggjort dette. Den vejberettigede har således kunnet fordre, at en nabos privatvej – ganske vist for den vejberettigedes regning – er blevet udvidet i bredden, idet den tinglyste rettighed ellers ville blive illusorisk.

Vestre Landsret har ved dom af 29. september 2022 gjort op med princippet om udvidende fortolkning af servitutter, hvor dette er nødvendigt for at opfylde servituttens formål.

Sagen, der angik spørgsmålet om, hvorvidt en vejberettiget, der havde ”ret til færden med kreaturer og færdsel med traktor med let vogn”, kunne udstrække denne ret til at omfatte et hegn, der efter vejberettigedes opfattelse var nødvendig for, at denne kunne udnytte vejretten, idet den pågældende vej ledte fra den vejberettigedes ejendom over tredjemands ejendom til et §3 område ejet af vejberettigede. For at kunne afgræsse §3 området var det således nødvendigt for vejberettigede at have kreaturer gående på arealet, og idet det var et §3 område kunne vejberettigede hverken opstille vandtrug eller læskur på arealet, hvorfor det var en praktisk nødvendighed for vejberettigede at have vejen hegnet, således kreaturerne kunne gå frit frem og tilbage fra §3 området til vejberettigedes ejendom, hvor vandtrug og læskur var opstillet.

Vestre Landsret udtalte ”uanset at det måtte være hensigtsmæssigt eller måske endda nødvendigt med et hegn for, at kreaturer kan gå ad vejen, er der ikke grundlag for at indfortolke en ret til at have et hegn langs vejen i deklarationen.”

Dommen er således udtryk for, at man ikke længere kan fæste lid til det teoretiske udgangspunkt om, at tinglyste servitutter, når dette er nødvendigt for at sikre udnyttelse af den servitutbestemte rettighed, skal undergives en udvidende formålsfortolkning.

Med denne ændrede retstilstand in mente bør enhver landmand, der har servitutbestemte rettigheder over tredjemands ejendom, sikre sig, at indholdet af de pågældende servitutter er i overensstemmelse med den faktiske brug og det faktiske behov. I modsat fald risikerer man, som i den sag Vestre Landsret behandlede at stå tilbage med en ganske vist tinglyst; men i bund og grund ubrugelig rettighed.

Pengegaver – skal du nå at give en afgiftsfri gave inden 2023?

Hvor store gaver må du give? Det spørgsmål stiller en del sig igennem tiden. Svaret er egentligt lige til – man må frit give familie og venner lejlighedsgaver! En lejlighedsgave er en gave givet til jul, fødselsdag, jubilæum og lignende.

Hvis du giver gaver, der ligger ud over det sædvanlige niveau, kan modtager blive pålagt enten at skulle betale indkomstskat eller en gaveafgift på 15 % af gavens værdi.  Yderligere skal der laves en gaveanmeldelse, hvor fristen er 1. maj i året efter, den afgiftspligtige gave er givet.

Hvad der er en sædvanlig gave, afhænger af, hvem der er modtager og giver af gaven.

Gave til børn, børnebørn, oldebørn og samlever:

Hvis du ønsker at give gaver ud over de sædvanlige lejlighedsgaver, har du mulighed for det – også uden at det udløser gaveafgiften på 15 %. Stedbørn (hvis du er gift med stedbarnets mor/far) og adoptivbørn er også omfattet af denne regel.

Du må i 2022 give en kontant gave på 69.500 kr. – gaven kan gives af både dig og din ægtefælle, hvilket betyder, at hvert af ovennævnte personer kan modtage 139.000 kr. uden, der skal betales gaveafgift. Gaver ud over 2 x 69.500 kr. vil blive pålagt gaveafgift på 15 %. Det er vigtigt, at gaven gives af den, der ejer pengene, man kan ikke give gaver på vegne af andre fra ens egen konto – herunder ægtefællen.

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af bankoverførsel eller gavebrev, at der er tale om en gave.

Gave til svigerbørn:

Du kan også vælge at forære en gave til dine svigerbørn, der i 2022 må modtage 24.300 kr., uden der skal betales afgift på 15 %. Det er vigtigt at nævne, at dit barn skal være gift med svigerbarnet, det er ikke nok, at de er samlevende.

Gave til ægtefælle:

Hvis I som ægtefæller ønsker at give hinanden større gaver, kan det gøres afgiftsfrit uanset størrelsen deraf. 

Hvorfor en gave?

En fordel ved at give pengegaver i levende live kan være, at du selv oplever, at modtageren bliver glad for gaven og investerer den i noget, som vedkommende måske ellers ikke ville have råd til.  En anden fordel er, at du nedbringer din formue, så dine efterladte ikke skal betale så meget i boafgift den dag, du dør – med andre ord: Der spares afgift.

Gavebrev og båndlæggelse:

Ved at oprette et gavebrev kan du sikre dig, at den pengegave, du forærer, skal være modtagerens særeje, hvilket betyder, at modtageren ikke skal aflevere halvdelen af gaven til sin ægtefælle, hvis modtageren bliver skilt. For at særejet har nogen virkning kræver det dog, at modtagerne har holdt gaven adskilt fra sin øvrige formue.

I samme gavebrev kan du sikre dig, at gaven skal båndlægges, så modtageren ikke frit kan råde over gaven, og modtagerens kreditorer ikke kan foretage udlæg i gaven. Du kan samtidig bestemme, hvordan gaven skal forvaltes – herunder hvem der skal administrere beløbet, hvornår og på hvilke betingelser modtageren kan få gaven frigivet. 

Har du et krav mod et dødsbo? Ny skifteportal får betydning for anmeldelse af krav

De danske domstole lancerede en ny skifteportal i alle retter den 15. november 2022.

Lanceringen af portalen betyder, at følgende skal anmeldes via domstolenes nye skifteportal fra den 15. november 2022:

  • Krav til dødsboer
  • Tilgodehavender til dødsboer, hvor man ikke kender dødsboets kontaktperson

Fra den 15.november 2022 kan følgende anmeldes via domstolenes nye skifteportal:

  • Tilgodehavender til dødsboer, hvor man kender dødsboets kontaktperson
  • Effektfortegnelser til dødsboer
  • Forespørgsler til dødsboer

Ovenstående gælder kun, hvis afdøde er gået bort den 15. november 2022 eller herefter.

Hvis afdøde er død før den 15. november 2022 håndteres krav m.v. som hidtil.

 

Du kan finde vejledninger til minskiftesag.dk og ofte stillede spørgsmål og svar på domstol.dk