Vidste du, at du som ugift og barnløs kan spare penge i boafgift til staten?

Som ugift og barnløs kan du sikre dig, at arven efter dig går til netop dem, du ønsker og samtidig sørge for, at dine arvinger arver mest muligt efter dig.

Men hvem arver egentlig din formue, hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn?

Efter de almindelige arveretlige regler arver dine forældre hver halvdelen af din formue. Hvis en eller begge dine forældre er afgået ved døden, arver dine søskende og deres efterkommere efter dig. Efterlader du dig ingen forældre, søskende eller efterkommere heraf, arver dine bedsteforældre og herefter dine forældres søskende. Hvis der ingen arvinger er her, går din arv til statskassen.

Arver andre end din ægtefælle, samlever eller børn efter dig, skal de betale i alt ca. 36,25 % i bo- og tillægsboafgift.  

Men vidste du, at du ved at benytte den såkaldte 30 %-regel, kan betænke en forening og samtidig sørge for, at dine arvinger arver en større sum end de ellers ville, den dag du afgår ved døden?

Helt konkret indebærer 30 %-reglen, at du laver et testamente, hvor du indsætter en forening som arving til 30% af alt, hvad du efterlader dig. Da foreningen er fritaget for at betale boafgift af sin arveandel, kan du med fordel bestemme i testamentet, at foreningen skal afholde omkostningerne til boafgiften for boets øvrige arvinger. Herved sikrer du dig, at dine arvinger får 70% af alt, hvad du efterlader dig.

Muligheden er mest relevant for dig, der ikke efterlader dig en ægtefælle eller børn.

Eksempel på 30 %-reglen i 2022

Anne er single og har ingen børn. Hun ønsker, at hendes nevø Brian skal arve hendes formue på 1 mio. kr.

Uden 30 %-reglen

Arv til Brian:                                               kr. 1.000.000,00

Samlet boafgift:                                         kr.    327.218,75

Samlet arv:                                                 kr.    672.656,25

Med 30 %-reglen

Arv til Brian:                                               kr.    700.000,00

 Arv til forening                                          kr.    300.000,00

Samlet boafgift for Brian:                          kr.    218.593,75

Udbetalt til forening                                   kr.      81.406,25

Udbetalt til Brian:                                        kr.   700.000,00

Ovennævnte forudsætter, at den valgte forening er fritaget for boafgift.

Hjælper du en ukrainsk flygtning? Tre hurtige

Hvis en ukrainsk flygtning arbejder for dig:

Folketinget vedtog den 16. marts 2022 en ny lov, hvorefter der kan gives midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Loven medfører, at ukrainere, som har fået opholdstilladelse efter loven, er fritaget for krav om arbejdstilladelse, jf. lovens § 9.

Grundet sagsbehandlingstiden, blev det d. 21. april 2022 besluttet, at ukrainere, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den nye lov, og som har fået optaget fingeraftryk og personfotografi, kan komme i arbejde, inden de får tildelt opholdstilladelse efter særloven. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne hurtige adgang til det danske arbejdsmarked ikke gælder, hvis ukraineren åbenbart ikke er omfattet af særloven, eksempelvis ved ikke at have status som flygtning.

Hvis du som arbejdsgiver vælger at lade ukrainere arbejde for dig, inden opholdstilladelse er søgt eller givet efter særloven, kan du blive straffet med bøde.

Personer, som arbejder i Danmark, uden at have tilladelse til det, risikerer bøde eller fængsel i op til et år og risikerer at blive udvist af Danmark.

Når der er givet opholdstilladelse, som beskrevet ovenfor, er du som arbejdsgiver forpligtet til at overholde de almindelige regler indenfor ansættelsesretten.

Hvis personen laver skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, hæfter du som arbejdsgiver efter dansk rets almindelige principper.

Hvis du låner din bil ud til en ukrainer, og der bliver lavet en skade af eller på bilen:

Som udgangspunkt dækker din bils ansvarsforsikring, hvis du har udlånt din bil. Undtaget er dog, hvis uheldet sker med vilje eller med grov uagtsomhed. Der er tale om grov uagtsomhed, hvis førerens adfærd har indebåret en indlysende eller nærliggende fare for den faktisk skete skade.

Derudover skal du være opmærksom på, at en kaskoforsikring ikke dækker, hvis en bil bliver kørt af en person, som ikke har kørekort til bilen. Undtagelsen hertil er dog, hvis det kan godtgøres, at skaden ikke skyldtes manglende kørefærdigheder.

Du har altså som forsikringstager pligt til at sikre, at føreren af køretøjet har kørekort. Hvis du ikke foretager dig noget for at sikre dette, vil du have udvist grov uagtsomhed og er derfor som udgangspunkt ikke berettiget til erstatning. Det er dit forsikringsselskab, som skal løfte bevisbyrden for, at du ikke har sikret, at føreren havde kørekort. Herefter skal du som forsikringstager godtgøre, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Det vil afhænge af det konkrete hændelsesforløb, om denne bevisbyrde kan løftes.

Hvis en ukrainer laver en skade på andres ting i skolen/byen osv.:

Hvis en ukrainer, som du har boende, forvolder skade på andres ting i byen, er du som udgangspunkt ikke ansvarlig herfor. Hvis ukraineren forvolder skaden bevidst eller ved grov uagtsomhed, kan ukraineren blive pålagt erstatningsansvar overfor skadelidte, eller der kan blive tale om en straffesag.

Hvad bør du overveje ved generationsskifte?

Hvis du overvejer et generationsskifte af dit landbrug, anbefaler vi, at du starter i god tid for at sikre et så problemfrit generationsskifte som muligt.

Hos TELLUS Advokater har vi mange års erfaring med rådgivning til landmænd, blandt andet i forhold til generationsskifte.

Hvem skal overtage?

Når du overvejer et generationsskifte af dit landbrug, har du sikkert allerede overvejet, hvem der skal eje dit landbrug fremover. Men har du husket alt? Skal det blive i familien, skal det sælges til tredjemand eller eventuelt til en ansat?

Hvordan skal overdragelse af landbruget ske?

Skal din virksomhed sælges i almindelig handel og vandel, eller er der mulighed for succession?

Ved en almindelig overdragelse er udgangspunktet, at køber alene erhverver de aktiver og eventuelle passiver, der er oplistet i handelsaftalen.

Sker overdragelse ved succession, kan køber overtage en del af skatten, som herved udskydes, hvorfor handelsprisen på handelstidspunktet bliver nedsat. Dette kan ske ved overdragelse til en medarbejder, under visse nærmere forudsætninger, og til visse familiemedlemmer.

Desuden er der mulighed for at sælge til +/- 15% af den offentlige vurdering (20% når den nye vurdering på ejendommen foreligger – forventeligt i 2022-2024) – til nærmeste familiemedlemmer.

Hvordan kan generationsskiftet finansieres?

Et generationsskifte kan finansieres på forskellige måder, men ikke alle måder er nødvendigvis mulig i det enkelte tilfælde.

Af finansieringsmuligheder kan nævnes:

  • Kontant/låneoptagelse
  • Succession
  • Kaution fra sælger/tredjemand
  • Familielån
  • Sælgerpantebrev
  • Investeringsselskab

Hvordan skal landbruget være ejet?

Landbrug har traditionelt set været personligt ejede virksomheder, men i den senere tid vælger flere og flere at etablere landbruget i selskabsform.

Der er nogle fordele ved selskabsform, særligt at den økonomiske risiko alene ligger i virksomheden, hvis der ikke er tegnet personlig kaution.

Man skal være opmærksom på, at køber kan blive beskattet af lejeværdien af sin bolig, hvis der er tilknyttet en privat bolig til landejendommen. Eventuelt skattemæssigt underskud vil tillige ligge i selskabet, og kan således ikke benyttes personligt. Herudover skal man være opmærksom på, at regnskabet offentliggøres.

Har du spørgsmål til generationsskifte?

Overvejer du et generationsskifte af dit landbrug, eller har du spørgsmål dertil, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.