Lovpligt for selskaber til at medvirke til at bekæmpe hvidvask

ForsideErhvervLovpligt for selskaber til at medvirke til at bekæmpe hvidvask

Lovpligt for selskaber til at medvirke til at bekæmpe hvidvask

 

Ændring af selskabsloven m.m. er trådt i kraft.

Denne ændringslov har til formål at bringe reglerne om reelle ejere af selskaber i overensstemmelse med EU’s 5. hvidvaskdirektiv.

Ændringsloven betyder blandt andet, at selskabsloven indfører en pligt for selskaber til at oplyse om ejerforhold til personer og virksomheder, der udfører kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvasklovens bestemmelser.

Som led i bekæmpelsen af hvidvask har en række personer og virksomheder, herunder banker, pensionsselskaber og forsikringsselskaber i medfør af reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven pligt til at indhente oplysninger om ejer- og kontrolstrukturen i selskaber, de har som kunder, samt at gøre sig bekendt med sådanne selskabers reelle ejere.

Hidtil har det dog været således, at kunderne ikke har haft nogen lovpligt til at medvirke til tilvejebringelsen af disse oplysninger, og indhentelsen heraf har derfor i vidt omfang været afhængig af, at de personer og virksomheder, der er underlagt kundekendskabsprocedurerne har gjort det til en betingelse for deres kunder, at disse har skullet udlevere de nødvendige oplysninger.

Ændringen af selskabsloven gør op med dette element af vilkårlighed i indsamlingen af oplysninger til brug for bekæmpelse af hvidvask og pålægger nu selskaber at oplyse om deres ejerforhold, herunder om reelle ejere, når de modtager anmodning herom fra personer eller virksomheder, der er underlagt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.

Det er Lov nr. 554 af 7. maj 2019 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love i kraft, der er trådt i kraft den 10. januar 2020.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.