Er du gift i udlandet, men bor i Danmark?

Den gældende ægtefællelov (ÆFL) trådte i kraft 1. januar 2018 og kan få stor indflydelse og betydning for jer, som er gift i udlandet og har boet i Danmark de seneste fem år.

Før 2018 blev formueforholdet mellem ægtefæller reguleret af loven i det land, hvor manden havde bopæl ved ægteskabets indgåelse. 

Ved lovændringen blev loven ændret, således at ÆFL § 64 nu regulerer, hvilke formueretlige regler jeres ægteskab er omfattet af. Efter de nye regler får det betydning, hvor I som ægtefæller boede ved indgåelsen af ægteskabet eller først tog fælles bopæl, hvilket statsborgerskab I havde ved ægteskabets indgåelse, eller hvilket land I havde den nærmeste tilknytning til.

Der blev samtidig indført en bestemmelse om, at reguleringen af ægtefællernes økonomiske forhold automatisk overgår til dansk ret uanset ovenstående, hvis begge ægtefæller har boet her i landet de seneste 5 år, medmindre ægteparret har bestemt andet ved en gyldig oprettet ægtepagt.

I loven blev der indsat en overgangsbestemmelse, som gør, at de ovennævnte 5 år først begyndte at løbe fra 1. januar 2018. Er I således blevet gift i et andet land, men boet i Danmark siden 1. januar 2018 eller før overgår formueforholdet i ægteskabet mellem jer automatisk til dansk ret efter den 1. januar 2023.

Er I således blev gift for eksempel i Holland og flyttet til Danmark, kan det være en god ide at få oplyst, hvilken betydning det har for jer og jeres formueforhold at blive omfattet af dansk ret. Hvem får hvad, og hvad har I ret til, hvis I går fra hinanden, og hvad gælder i tilfælde af den enes død?

Det er muligt for jer som ægtefæller at blive enige om, at det land, hvor en af jer boede ved ægteskabets indgåelse, eller hvor I er statsborgere, skal regulere formueforholdet mellem jer. For at en sådan aftale er gyldig mellem jer, kræver det, at I udarbejder en gyldig ægtepagt.

Kontakt os og få et gratis familietjek, hvor vi går jeres situation igennem.