Hjælper du en ukrainsk flygtning? Tre hurtige

Hvis en ukrainsk flygtning arbejder for dig:

Folketinget vedtog den 16. marts 2022 en ny lov, hvorefter der kan gives midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Loven medfører, at ukrainere, som har fået opholdstilladelse efter loven, er fritaget for krav om arbejdstilladelse, jf. lovens § 9.

Grundet sagsbehandlingstiden, blev det d. 21. april 2022 besluttet, at ukrainere, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den nye lov, og som har fået optaget fingeraftryk og personfotografi, kan komme i arbejde, inden de får tildelt opholdstilladelse efter særloven. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne hurtige adgang til det danske arbejdsmarked ikke gælder, hvis ukraineren åbenbart ikke er omfattet af særloven, eksempelvis ved ikke at have status som flygtning.

Hvis du som arbejdsgiver vælger at lade ukrainere arbejde for dig, inden opholdstilladelse er søgt eller givet efter særloven, kan du blive straffet med bøde.

Personer, som arbejder i Danmark, uden at have tilladelse til det, risikerer bøde eller fængsel i op til et år og risikerer at blive udvist af Danmark.

Når der er givet opholdstilladelse, som beskrevet ovenfor, er du som arbejdsgiver forpligtet til at overholde de almindelige regler indenfor ansættelsesretten.

Hvis personen laver skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, hæfter du som arbejdsgiver efter dansk rets almindelige principper.

Hvis du låner din bil ud til en ukrainer, og der bliver lavet en skade af eller på bilen:

Som udgangspunkt dækker din bils ansvarsforsikring, hvis du har udlånt din bil. Undtaget er dog, hvis uheldet sker med vilje eller med grov uagtsomhed. Der er tale om grov uagtsomhed, hvis førerens adfærd har indebåret en indlysende eller nærliggende fare for den faktisk skete skade.

Derudover skal du være opmærksom på, at en kaskoforsikring ikke dækker, hvis en bil bliver kørt af en person, som ikke har kørekort til bilen. Undtagelsen hertil er dog, hvis det kan godtgøres, at skaden ikke skyldtes manglende kørefærdigheder.

Du har altså som forsikringstager pligt til at sikre, at føreren af køretøjet har kørekort. Hvis du ikke foretager dig noget for at sikre dette, vil du have udvist grov uagtsomhed og er derfor som udgangspunkt ikke berettiget til erstatning. Det er dit forsikringsselskab, som skal løfte bevisbyrden for, at du ikke har sikret, at føreren havde kørekort. Herefter skal du som forsikringstager godtgøre, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Det vil afhænge af det konkrete hændelsesforløb, om denne bevisbyrde kan løftes.

Hvis en ukrainer laver en skade på andres ting i skolen/byen osv.:

Hvis en ukrainer, som du har boende, forvolder skade på andres ting i byen, er du som udgangspunkt ikke ansvarlig herfor. Hvis ukraineren forvolder skaden bevidst eller ved grov uagtsomhed, kan ukraineren blive pålagt erstatningsansvar overfor skadelidte, eller der kan blive tale om en straffesag.