Minkavler, nærmer du dig en afgørelse fra 1. instans? Hvad er næste skridt?

Selvom det går langsomt, så går det fremad med afgørelserne og dermed de endelige udbetalinger i de danske minkavleres erstatningssager. Det betyder, at flere minkavlere står overfor valget om, hvorvidt afgørelserne skal påklages eller ej.

Som dansk minkavler, der har en verserende erstatningssag ved Minksekretariatet, 1. instans, skal du først og fremmest indsende et udfyldt oplysningsskema samt tilhørende bilag. Herefter påbegyndes sagsbehandlingen i sekretariatet, og når alt nødvendigt materiale er indhentet og bearbejdet, skal der afholdes en besigtigelse af minkvirksomeden. Minksekretariatet nedsætter en erstatnings- og taksationskommission, som skal vurdere din minkvirksomhed, og du får mulighed for at fremføre dine synspunkter foran kommissionen. Fødevarestyrelsen agerer modpart i sagerne, og styrelsen er ligeledes inviteret med til besigtigelserne og har mulighed for at ytre sig. Til disse besigtigelser har du mulighed for at have din revisor og advokat med for at sikre, erstatnings- og taksationskommissionen får præsenteret alle relevante punkter og problemstillinger for din erstatningsopgørelse.

Efter besigtigelsen voterer erstatnings- og taksationskommissionen, og du vil efterfølgende modtage et forslag til afgørelse. Når forslag til afgørelse forligger, har du nu mulighed for at indgå forlig eller få en endelig afgørelse.

Forlig

Du kan underskrive forslag til afgørelse og indgå forlig. Det betyder, at sagen afsluttes med den foreslåede afgørelse og begrundelse. Det kræver, at Fødevarestyrelsen ligeledes underskriver afgørelsen. Hvis der er rettighedshavere, skal de ligeledes kunne acceptere afgørelsen i sin helhed, før et endeligt forlig er muligt.

Endelig afgørelse

Hvis du opdager faktuelle fejl eller misforståelser i forslaget, eller hvis du har generelle bemærkninger eller fundet yderligere dokumentation, som kan understøtte dine synspunkter, så har du mulighed for at indsende bemærkninger, rettelser og kommentarer indenfor en tidsfrist på 14 dage efter forslagets fremsendelse. De nye oplysninger bliver præsenteret for erstatnings- og taksationskommissionen, som derefter skal vurdere, om oplysningerne ændrer på de eksisterende konklusioner og begrundelser.

Hvis du ikke reagerer på forslaget, eller hvis du indsender bemærkninger, betyder det, at 1. instans laver en afgørelse i din sag. Afgørelsen kan du påklage indenfor fire uger efter modtagelsen af denne.

Udbetalingen af det tilkendte erstatningsbeløb vil som udgangspunkt blive udbetalt kort tid efter afgørelsen – uanset om afgørelsen påklages til 2. instans eller ej.

  1. instans

Hvis du vælger – eller hvis Fødevarestyrelsen vælger – at påklage afgørelsen til 2. instans, kan du påklage hele eller enkelte punkter i afgørelsen, som du ønsker en ny erstatnings- og taksationskommission skal votere omkring.

Husk

Det er ikke alene de endelige beløb og slutresultatet, du som minkavler skal være opmærksom på i et forslag eller en endelig afgørelse. Der er ligeledes en række vilkår, som skal overholdes både før og efter en afgørelse. Derudover vil Bygningsstyrelsen blive indblandet, når der skal ske nedrivning af de bygninger, der har været en del af din minkvirksomhed.

Hos TELLUS Advokater er vi en gruppe, som sidder med erstatningssagerne, og vi vil bistå dig gennem hele forløbet. På den måde sikrer vi dig, at alle faktorer bliver behørigt belyst, og du får en ordentlig og retfærdig afslutning på dit liv som minkavler i Danmark.

 

Hjælper du en ukrainsk flygtning? Tre hurtige

Hvis en ukrainsk flygtning arbejder for dig:

Folketinget vedtog den 16. marts 2022 en ny lov, hvorefter der kan gives midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Loven medfører, at ukrainere, som har fået opholdstilladelse efter loven, er fritaget for krav om arbejdstilladelse, jf. lovens § 9.

Grundet sagsbehandlingstiden, blev det d. 21. april 2022 besluttet, at ukrainere, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den nye lov, og som har fået optaget fingeraftryk og personfotografi, kan komme i arbejde, inden de får tildelt opholdstilladelse efter særloven. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne hurtige adgang til det danske arbejdsmarked ikke gælder, hvis ukraineren åbenbart ikke er omfattet af særloven, eksempelvis ved ikke at have status som flygtning.

Hvis du som arbejdsgiver vælger at lade ukrainere arbejde for dig, inden opholdstilladelse er søgt eller givet efter særloven, kan du blive straffet med bøde.

Personer, som arbejder i Danmark, uden at have tilladelse til det, risikerer bøde eller fængsel i op til et år og risikerer at blive udvist af Danmark.

Når der er givet opholdstilladelse, som beskrevet ovenfor, er du som arbejdsgiver forpligtet til at overholde de almindelige regler indenfor ansættelsesretten.

Hvis personen laver skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, hæfter du som arbejdsgiver efter dansk rets almindelige principper.

Hvis du låner din bil ud til en ukrainer, og der bliver lavet en skade af eller på bilen:

Som udgangspunkt dækker din bils ansvarsforsikring, hvis du har udlånt din bil. Undtaget er dog, hvis uheldet sker med vilje eller med grov uagtsomhed. Der er tale om grov uagtsomhed, hvis førerens adfærd har indebåret en indlysende eller nærliggende fare for den faktisk skete skade.

Derudover skal du være opmærksom på, at en kaskoforsikring ikke dækker, hvis en bil bliver kørt af en person, som ikke har kørekort til bilen. Undtagelsen hertil er dog, hvis det kan godtgøres, at skaden ikke skyldtes manglende kørefærdigheder.

Du har altså som forsikringstager pligt til at sikre, at føreren af køretøjet har kørekort. Hvis du ikke foretager dig noget for at sikre dette, vil du have udvist grov uagtsomhed og er derfor som udgangspunkt ikke berettiget til erstatning. Det er dit forsikringsselskab, som skal løfte bevisbyrden for, at du ikke har sikret, at føreren havde kørekort. Herefter skal du som forsikringstager godtgøre, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Det vil afhænge af det konkrete hændelsesforløb, om denne bevisbyrde kan løftes.

Hvis en ukrainer laver en skade på andres ting i skolen/byen osv.:

Hvis en ukrainer, som du har boende, forvolder skade på andres ting i byen, er du som udgangspunkt ikke ansvarlig herfor. Hvis ukraineren forvolder skaden bevidst eller ved grov uagtsomhed, kan ukraineren blive pålagt erstatningsansvar overfor skadelidte, eller der kan blive tale om en straffesag.