Hvad betyder fortidsminde beskyttelseslinjen?

Skrevet af Vibe Hjort
ForsideErhvervHvad betyder fortidsminde beskyttelseslinjen?

Hvad betyder fortidsminde beskyttelseslinjen?

Omkring mange fredede fortidsminder findes en beskyttelseslinje på 100 m. Linjen fastsættes af naturbeskyttelseslovens § 18, der forvaltes af landets 98 kommuner. 

Inden for beskyttelseslinjen må tilstanden ikke ændres. Almindelig landbrugsdrift med sædskifte er dog ingen ændring.

Hvis man ønsker at ændre tilstanden, skal der søges tilladelse ved kommunen.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer kommunernes dispensationstilladelser og anvender følgende hovedretningslinjer:

• Intakte beskyttelseszoner skal holdes fri for anlæg (bygninger, bevoksninger o.lign., se nedenfor).

• Nye anlæg i områder, hvor der allerede er anlæg inden for beskyttelseslinjen, skal placeres på den fjerne side af disse anlæg i forhold til fortidsmindet. 

• Frie områder inden for en beskyttelseslinje, der delvis er bebygget, skal holdes fri for anlæg. Evt. nye anlæg skal placeres på den fjerne side af den eksisterende bebyggelse i forhold til fortidsmindet.

• Nye vej- og stiføringer skal holdes uden for beskyttelseslinjen.

• Jorddækkede anlæg i tilknytning til fortidsminderne må ikke trues.  

Hvis retningslinjerne ikke overholdes, vil styrelsen klage over afgørelsen.

Der bliver ofte klaget, hvis der gives dispensation til anlæg, eks.: bygninger, solcelleanlæg, skovrejsning, læhegn, juletræer, energipil og tilsvarende tilplantning. Der lægges især vægt på, at indsigten til/udsynet fra fortidsminderne ikke må påvirkes.

Husk der en dyrkningsfri zone på 2 m omkring fortidsminder. Inden for 2 m zonen er jordbehandling, gødskning, plantning samt brug af metaldetektorer ikke tilladt.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.