Forretningsbetingelser

ForsideForretningsbetingelser

TELLUS Advokater ApS

 

CVR 33039891

Tlf. 76 60 23 30
Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Adresser:
Majsmarken 1, 7190 Billund
John Tranumsvej 25, 6705 Esbjerg Ø
Nupark 47, 7500 Holstebro
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Almindelige forretningsbetingelser

1. Modtagelse af opgaven
Vi sender en skriftlig bekræftelse og beskrivelse af opgaven. Bekræftelse kan dog undlades hvis kunden er forretningsdrivende og enten selv har indsendt en beskrivelse af opgaven, eller opgaven skal behandles omgående, eller opgaven er af begrænset karakter. En forbruger modtager altid en bekræftelse og beskrivelse.

2. Interessekonflikter
Vi sikrer os, at vi ikke påtager os en opgave, som kan medføre en interessekonflikt. En
interessekonflikt foreligger fx hvis begge parter i en sag er kunder hos os, også selv om vi i den
konkrete sag kun repræsenterer den ene part. Opstår der en interessekonflikt, som bevirker, at vi må frasige os sagen, hjælper vi gerne med at henvise til en anden advokat.

3. Identitetsoplysninger
Lovgivningen pålægger os at indhente og registrere oplysninger om kunders identitet. I en del
sager – f.eks. handler med fast ejendom og stiftelse af selskaber – skal vi derudover foretage
nærmere undersøgelser af kundens formål med sagen og kundens økonomi. Får vi mistanke om, at der er ”sorte penge” involveret i sagen, eller at der er tale om finansiering af terror, skal vi underrette politiet om sagen.

4. Betalingsbetingelser
Vores honorar fastsættes ud fra følgende parametre:
• den tid, der er brugt på sagen
• det tidspres, som sagen er behandlet under
• den specialviden, som har været nødvendig for at løse opgaven
• opgavens betydning for kunden
• de involverede værdier og det dermed forbundne ansvar
• det resultat, som er opnået
Ved opgavens modtagelse giver vi så vidt muligt et overslag over, hvad opgavens løsning kan
forventes at koste. Hvis vi ikke har aftalt andet med kunden, vil der som udgangspunkt ske
kvartalsvis opkrævning af a conto-honorar for opgaven. Betalingsfristen er 14 dage efter fakturaens udstedelse.

Priser
Vi tager udgangspunkt i følgende timepriser: Ex. moms Incl. moms
Advokatarbejde……………………………………………… 2.000 kr. 2.500 kr.
Ejendomsrådgiver………………………………………….. 2.000 kr. 2.500 kr.
Sagsbehandler……………………………………………….. 1.500 kr. 1.875 kr.
Sekretær………………………………………………………… 1.100 kr. 1.375 kr.

Priserne justeres hvert år pr. 1. januar.
I nogle sager indhenter vi assistance fra rådgivere i SAGRO efter aftale med kunden. Honoraret til den anden rådgiver skal normalt betales særskilt.

5. Forvaltning af midler
I en del sager – f.eks. handler og dødsboer – bliver kundens penge indbetalt til vores kontor. Her står de på en klientkonto, indtil sagen er så langt fremme, at pengene kan frigives. Vi fører nøje regnskab med, hvilke penge, der tilhører den enkelte. Hvis en kunde har mere end 10.000 kr. stående hos os, skal renterne tilfalde kunden. Hvis vi skal oprette en særskilt konto til kundens penge, opkræver banken et gebyr, som kunden skal betale.

Indskydergaranti
Hvis det pengeinstitut, hvor advokaten har sine klientkonti, går konkurs, er kundens penge i risiko! Den statslige institution, Finansiel Stabilitet, dækker op til 100.000 Euro af hver kundes samlede indskud i pengeinstituttet. Det betyder, at de penge, kunden har stående hos advokaten, skal lægges sammen med de penge, kunden selv har stående i samme pengeinstitut. De penge, som bliver indbetalt til vores kontor, vil vi normalt indsætte på en konto i Handelsbanken, med mindre vi konkret aftaler andet. Selv om kunden ikke bruger samme pengeinstitut som os, vil der være en risiko, hvis de penge, kunden har stående hos os, er over 100.000 Euro. Er det tilfældet bør vi sammen overveje, om pengene skal fordeles mellem flere pengeinstitutter eller eventuelt samles i et andet pengeinstitut.

Hvis de penge, som står på vores klientkonto, vedrører handel med en fast ejendom, som
hovedsageligt er anvendt til eller bestemt til ikke erhvervsmæssige formål, der dækningen i
Indskydergarantifonden 10 mio. Euro i op til 12 måneder efter, at pengene er sat ind på vores
klientkonto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Legitimation
Enhver, som håndterer penge for andre, skal sikre sig kundens identitet. Normalt sker det ved, at kunden sender kopi af pas eller kørekort samt kopi af sundhedsbevis. Meningen med det er at forebygge hvidvaskning af penge, som stammer fra kriminalitet, og at forhindre, at penge bliver kanaliseret til organisationer og personer, der udøver terror. Vi skal som advokater kunne
dokumentere overfor bagmandspolitiet og overfor vores egne tilsynsmyndigheder, at vi har helt
styr på, hvem vi modtager penge fra og sender penge til. Vi er derudover forpligtet til overfor

Handelsbanken at kunne oplyse og dokumentere, hvem der ejer de penge, som står på vores
klientkonto. Det er derfor kun muligt at få penge indsat på klientkonto hos os, hvis kunden
samtykker i, at vi videregiver oplysninger om indehaveren til Handelsbanken.

6. Afslutning af opgaven
Når opgaven er afsluttet, bliver originale bilag, som kunden har indleveret til os, tilbageleveret til kunden, med mindre andet aftales. Vi har under sagens behandling indscannet alle dokumenter og sletter dem først efter 5 år.

7. Regler for advokatvirksomheden
Alle advokater i virksomheden er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af
Advokatsamfundet. Vi er underlagt de almindelige regler for advokatvirksomhed i retsplejeloven og de advokatetiske regler, der er vedtaget af Advokatsamfundet. Det betyder, at vi er underlagt tilsyn af en statsautoriseret revisor og af Advokatsamfundet, og at vi er omfattet af de klageregler, der gælder for Advokatsamfundets medlemmer.

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, vi udøver, uanset hvor dette sker. Vi er
ansvarsforsikrede i HDi Danmark, som også er vores garantistiller.

8. Klager og retssager
TELLUS Advokater er et anpartsselskab med hjemsted på adressen Majsmarken 1, 7190 Billund.
TELLUS Advokater anvender ikke klausuler om lovvalg og værneting, med mindre dette udtrykkeligt er aftalt med klienten. TELLUS Advokater har derfor hjemting ved retten i Kolding, og der anvendes dansk ret i sager, hvor TELLUS Advokater ApS er part.
Klager over TELLUS Advokaters sagsbehandling og over salærer opkrævet af TELLUS Advokater kan ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Klage kan også indsendes via advokatnævnets hjemmeside, www.advokatnaevnet.dk 
Yderligere oplysninger om advokatvirksomhed her: www.advokatsamfundet.dk 

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.