Beskatning af gaver og anden formuenedgang

ForsideErhvervBeskatning af gaver og anden formuenedgang

Skattestyrelsen har i en periode haft stort fokus på afdødes eventuelle formuenedgang med henblik på beskatning i dødsboer. Ved at undersøge afdødes formuedispositioner forud for dødsfaldet kan Skattestyrelsen opdage dispositioner, som kan føre til yderligere afgift samt beskatning i dødsboet.

Hvad undersøger Skattestyrelsen?

Når en person afgår ved døden, skal arvingerne indsende en åbningsstatus til Skifteretten og til Skattestyrelsen. Åbningsstatus er en oversigt over alle afdødes aktiver og passiver samt størrelsen af afdødes nettoformue på dødsdagen.

Skattestyrelsen sammenholder oversigten over formuen på dødsdagen med indberetninger fra banker m.v. fra tidligere år. Hvis styrelsen konstaterer en nedgang i formuen, som styrelsen finder usædvanlig, kan styrelsen anmode arvingerne om en redegørelse for nedgangen.

Hvad skyldes formuenedgangen?

Formuenedgangen kan eksempelvis skyldes almindeligt forbrug, køb af værdifulde aktiver, nedbringelse af gæld eller afdøde har givet gaver.

Hvis afdøde har brugt sin formue til at leve af, spillet Lotto eller rejst på ferie, så er der ingen skattemæssige konsekvenser heraf – heller ikke hvis afdøde har brugt en stor del af sin formue herpå. Dette betragtes som almindeligt forbrug.

Hvis afdøde har brugt sin formue til at købe værdifulde aktiver, undersøger Skattestyrelsen, om disse er medtaget i boets åbningsstatus, så der bliver betalt boafgift af aktivet i dødsboet.

Hvis afdøde har haft gæld, som er blevet nedbragt med midler fra formuen, har det ingen konsekvenser for den boafgiftsberegning, der skal foretages i boet. Det skyldes, at den samlede formue er uændret, fordi gælden er blevet reduceret med det beløb, som aktiverne er blevet mindre med.

Hvis afdøde har givet pengegaver, undersøger Skattestyrelsen, om gaverne har været afgifts- eller indkomst skattepligtige for modtageren. Samtidig undersøger styrelsen, om der er blevet betalt gaveafgift eller skat af de gaver, der er omfattet af reglerne. Hvis der ikke allerede er betalt gaveafgift, vil styrelsen sørge for at gavemodtageren betaler skat- eller gaveafgift af gaven. Du har mulighed for at give nogle gaver afgiftsfrie.

Du skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler for dødsgaver. En dødsgave er en gave, som gives i afdødes levende live, men som først skal gives væk ved dødsfald. Disse gaver medregnes i boet og indgår i bobeholdningen, hvorfor der betales boafgift heraf.  

En anden type gavedisposition er dødslejegaver, som er gaver givet kort før giverens død dog på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående, og gavegiver var klar over dette. Det beror på en konkret vurdering, om der er tale om en dødslejegave. Dødslejegaver indgår i boets aktivbeholdning ved beregning af boafgift, uanset at gavebeløbet ikke var en del af afdødes formue pr. dødsdagen. Der beregnes således boafgift af gaven i dødsboet.

Medarbejdere

Vi er altid villig til at blive dygtigere, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Mød vores stærke team her.

Find kontor

Uanset om du bor i Herning, Billund, Esbjerg eller Holstebro, er vi dit lokale advokatkontor. j

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om et af juraens mange forhold? Klik her, vi kan helt sikkert hjælpe dig godt videre.